RI&E

Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) zijn de meeste bedrijven verplicht een RI&E uit te voeren. Dit betekend dat deze bedrijven een inventarisatie moeten maken van de gevaren die het werk voor de medewerkers met zich mee kan brengen en van de mogelijk daardoor ontstane risico’s en de grootte daarvan (evaluatie), en bepalen of zij wel of niet (volledig) voldoen aan wettelijke bepalingen. Een RI&E is eigenlijk een gevaarsinventarisatie en risico-evaluatie.

De term RI&E dekt eigenlijk niet volledig de lading van wat met de term risico-inventarisatie en –evaluatie bedoelt. Impliciet hoort ook het plan van aanpak in de RI&E te zitten, waarin de verbetervoorstellen zijn opgenomen. Dus wanneer de gevaren geïnventariseerd zijn, bekeken is of deze tot risico’s kunnen leiden, wanneer deze risico’s op hun grootte beoordeeld (geëvalueerd) zijn en vastgesteld is in welke mate aan de wettelijke vereisten wordt voldaan, is weliswaar letterlijk aan de term risico-inventarisatie en –evaluatie inhoud gegeven, maar is deze niet compleet zolang er nog geen plan van aanpak met verbetervoorstellen is opgesteld.

Het belangrijkste doel van de RI&E is om het management te ondersteunen bij het voeren van een structureel arbobeleid teneinde de aanwezige risico’s te reduceren en de werkomstandigheden te optimaliseren. Het belang van de inventarisatie is dus meerledig:

 • De RI&E geeft inzicht in relevante gevaren en risico’s, waarmee tevens voldaan wordt aan de wettelijke verplichting om de mogelijke gevaren en de geëvalueerde risico’s schriftelijk vast te leggen.
 • De resultaten van de RI&E dienen als basis voor het opstellen van een prioriteiten volgorde van de te nemen acties in een plan van aanpak. Door het uitvoeren van dit plan van aanpak kan het bedrijf daadwerkelijke verbeteringen in de arbeidsomstandigheden bereiken en het ziekteverzuim (waaronder ook het zogenaamde grijze verzuim) en de ongevallencijfers verder terugdringen. De betere werkomstandigheden vergroten bovendien de motivatie van het personeel, hetgeen de productie en kwaliteit van het werk ten goede kan komen.
 • Een belangrijk neveneffect van een goed uitgevoerde RI&E kan zijn, dat door het uitvoeren van de RI&E de leidinggevenden en de medewerkers zich meer betrokken voelen bij arbozorg. Dit gaat hierdoor meer voor hen ‘leven’. De inventarisatie heeft in dat geval dus tevens een stimulerend effect, vergroot het risicobewustzijn en werkt daardoor alleen al mogelijk positief op de werkomstandigheden.
 • Het bedrijf kan zich indekken tegen mogelijke boetes vanuit de Inspectie SZW en aansprakelijkheidsclaims van medewerkers. De werkgever kan aantonen dat later optredende ziektes niet door bepaalde werkzaamheden zijn veroorzaakt, omdat er voldoende risicobeheersing is gedaan. Wanneer daadwerkelijk een significante reductie van de risico’s is verkregen, kan worden onderhandeld met het verzekeringsbedrijf over lagere premies voor brandverzekering, verzekering ziekteverzuim (enz.).
Belangrijke doelstellingen in het bedrijfsleven zijn continuïteit, de concurrentiepositie en de financiën. Bedrijven die volgens het Angelsaksische model werken, zijn meer gericht op de belangen van aandeelhouders en het nemen van snelle kortetermijnwinsten. Dit in tegenstelling tot bedrijven die volgens het Rijnlands model werken: deze hechten meer aan middellange en lange termijndoelen en hebben continuïteit hoog in het vaandel staan.

Bij veel bedrijven staan veiligheid en Arbo zaken niet voorop. Niettemin kunnen de primaire bedrijfsdoelen en veiligheidszaken prima geïntegreerd worden.

Medewerkers worden steeds belangrijker in de huidige toekomstige economie. De Europese en dus ook de Nederlandse economie moet het in toenemende mate hebben van de mens: van ideeën, innovaties en van dienstverlening. Productieprocessen en manufacturing blijven belangrijk, maar deze worden in toenemende mate verplaatst naar de lagelonenlanden. De verhouding in Europa is verschoven richting de diensten- en kennisindustrie. De sectoren diensten- en kennisindustrie zijn echter sterk afhankelijk van de prestaties van mensen. De mensen moeten daarvoor optimaal ingezet kunnen worden. Daartoe is het nodig dat zij lekker in hun vel zitten. Dat is de link tussen de primaire bedrijfsbelangen en Arbozaken. Arbo wordt daarmee een middel om de bedrijfsbelangen te dienen in een tijd waarin mensen centraal komen te staan in het productieproces en wordt daarmee een tool in plaats van een doel. Het vraagstuk verschuift dan van “Hoe maken we het zo veilig mogelijk?” naar “Wat kunnen veiligheid en gezondheid van de medewerkers bijdragen aan het primaire doel van het bedrijf?”.

De resultaten van de RI&E kan het bedrijf gebruiken voor het opzetten, veranderen en/of aanpassen van:

 • Het Arbo- en ziekteverzuimbeleid;
 • Het terugdringen van incidenten en ongevallen;
 • Beleid seksuele intimidatie, pesten, agressie, geweld en werkdruk (psychosociale arbeidsbelasting);
 • Beleid ten aanzien van bijzondere groepen;
 • Concrete arbeidssituaties;
 • De organisatie van de bedrijfshulpverlening;
 • Het programma voor voorlichting en opleiding;
 • De inhoud en de frequentie van het (vrijwillig) Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO) en Preventief Medisch Onderzoek (PMO);
 • Het arbeidsgezondheidskundig spreekuur;
 • Vaststellen wanneer een aanstellingskeuring nodig/mogelijk is;
 • Duurzame inzetbaarheid van medewerkers.
Vraag een RI&E op maat aan
Offerte